การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนระบบไฟฟ้า 3 เฟส ผ่านระบบเครือข่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสงค์ คุ้มสาอุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพงศ์ ม่วงบุญอุตสาหกรรม
3นาย สุรศักดิ์ ยะกันอุตสาหกรรม
4นางสาว อัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์อุตสาหกรรม
5นาย ธีรนันท์ ศิริโภคาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปณัยกร พันธ์อุดมปวช.
2นาย กำธร โทนสังข์อินทร์ปวช.
3นาย สุทธิศักดิ์ อ่วมทองสุขปวช.
4นาย นรานนท์ วงษ์ใจปวช.
5นาย ภาณุพงศ์ ปิ่นมณีปวช.
6นาย ศิวกร แก้วคำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การใช้ชีวิตในปัจจุบันหลายคนมีความสุข มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายดังที่กล่าวไว้แล้ว เพราะว่าเรามีไฟฟ้าไว้ใช้งาน ซึ่งระบบไฟฟ้าได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มนุษย์ล้วนแต่มีอุปกรณ์อำนวยความสุขให้กับตนเอง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข แต่หากเกิดอุปสรรคที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าขึ้น คิดว่าทุกคนย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ล้วนมีผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายและส่งผลถึงการดำรงชีพของผู้คนทั้งปวง ด้วยเหตุดังกล่าวนั้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสภาวะต่างๆไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้ทราบข้อมูลรายละเอียด หากเกิดปัญหาหรือขัดข้องก็จะสามารถแจ้งเหตุขัดข้องผ่านระบบเครือข่ายได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์แจ้งเตือนระบบไฟฟ้าที่สร้างขึ้น ใช้วิธีการตรวจสอบค่าต่างๆทางไฟฟ้า เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน ซึ่งค่าเหล่านี้หากผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรับรู้ได้ก็จะเกิดผลดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ชีวิตตนเองดีขึ้น โดยอุปกรณ์แจ้งเตือนระบบไฟฟ้าจะค่อยตรวจสอบค่าต่างของไฟฟ้า หากเกิดการผิดพลาดหรือผิดปกติ ระบบที่พัฒนาจะต้องแจ้งเตือนให้เจ้าของทราบก่อนได้ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์
การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนระบบไฟฟ้า 3 เฟส ผ่านระบบเครือข่าย ที่สร้างขึ้นมานี้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ เช่น บอกค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังงานที่ใช้และหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระบบไฟฟ้า ก็สามารถแจ้งเตือนข้อผิดพลาดผ่านระบบเครือข่ายได้