CoCo Oil Cleansing

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใบหน้าจากน้ำมันมะพร้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนการผลิตน้ำมันมะพร้าว พบว่าวิธีการสกัดน้ามันมะพร้าวใช้เวลาที่ใช้ในการหมัก 48 ชั่วโมง ผลของปริมาณขอน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีปริมาณอยู่ที่ 435 มิลลิลิตร / เนื้อมะพร้าวสด 5 กิโลกรัม เมื่อศึกษาความเข้มข้นของน้ำมันมะพร้าวที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดใบหน้าพบว่าความเข้มข้นน้อยที่สุดของน้ำมันมะพร้าวต่อน้ำ คือ 1.5 : 1 สูตรที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใบหน้าจากน้ำมันมะพร้าว คือน้ำมันมะพร้าว70% น้ำแร่ 25% PEG-7 Glyceryl Cocoate 4.8% และ Phenoxyethanol 0.2% เมื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ CoCo Oil Cleansing พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 ความชอบต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดใบหน้าปราศจากแอลกอฮอล์และสารกันเสีย 1 ขวด บรรจุ 100 ml
จำหน่าย 89 บาท
1. เพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทโลชั่นเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางบนใบหน้า
2. สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
2นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ
3นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
4นางสาว ธัญรัตน์ ธัญญานุกูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว สาวิตรี ศรีประศาสตร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐชา เดชสุภาปวช.
2นาย เจษฎา เนาว์ชมภูปวช.
3นาย เทวเทพ ภักดิบดีปวช.
4นางสาว ภัทริกา วงษ์วิเชียรปวส.
5นางสาว รุ่งระวี ปาลวัฒน์ปวส.
6นางสาว กันยารัตน์ แสนติปวส.
7นาย สุทธิฉันท์ พันธุ์บุญปวส.
8นางสาว ญาณินดา กลิ่นไทยปวส.