เครื่องกรองควันตะกั่วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องกรองควันตะกั่วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นเครื่องที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อตัวเครื่องมีการตรวจจับควัน ทำให้พัดลมดูดอากาศเริ่มทำงาน เมื่อควันตะกั่วเข้าไปยังตัวเครื่อง ก็จะเข้ากระบวนการกรองควันเกิด โดยชั้นที่1 กรองแบบหยาบ ป้องกันไม่ให้อนุภาคขนาดใหญ่ ชั้นที่ 2 จะทำการดักจับเขม่าควัน ชั้นที่ 3 เป็นการกองแบบละเอียด โดยใช้วัสดุที่ผสมคาร์บอน สามารถกรองควันและกลิ่น ชั้นที่ 4 สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง ในการทำงานของเครื่อง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เสี่ยงต่อการสูดดมควันตะกั่ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกรองควันตะกั่วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มีการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบควันตะกั่ว ซึ่งความสามารถของการกรองควัน สามารถกรองได้ดี คือ ไม่มีควันและกลิ่นของตะกั่ว ออกมา
1. เครื่องกรองควันตะกั่วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศ
2. ช่วยป้องกันการเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ
3. เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ ด้านการแพทย์
4. ได้ทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างเครื่องกรองควันตะกั่วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สงวนศักดิ์ อาจพินิจอุตสาหกรรม
2นาย บุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวยอุตสาหกรรม
3นาย บรรจง แจ่มศรีอุตสาหกรรม
4นาง สุชาวดี อัครมนตรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุรางคณา อ่อนสันเทียะปวช.
2นางสาว จันทร์นิภา นามพุดซาปวช.
3นางสาว วัลย์ลิภา งามใจปวช.
4นางสาว ลัดดา พรมจินดาปวช.
5นาย มงคล พิสันเทียะปวช.
6นาย ธันยธรณ์ กวนงูเหลือมปวส.
7นาย แดนไทย พิมพ์สอนบัวปวส.
8นาย วิทยา เจริญสุขปวส.
9นาย ธีรศักดิ์ คอนระไทยปวส.