โปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับออฟฟิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ ม่วงบุญอุตสาหกรรม
2นาย ประสงค์ คุ้มสาอุตสาหกรรม
3นาย สุรศักดิ์ ยะกันอุตสาหกรรม
4นาย ปรีชา ฟักตั้วอุตสาหกรรม
5นาย ธีรานันต์ ศิริโภคาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรศักดิ์ ก้อนน่วมปวส.
2นาย กันตพงศ์ นาคเพ็ชรปวส.
3นาย สุรชัช สมีน้อยปวส.
4นาย ปฏิภาณ ปันโยปวส.
5นางสาว ลภาวัน ลอยเลื่อนปวส.
6นางสาว บุษยา ค่ายเพชร์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผู้ใช้งานในออฟฟิตเกือบทั้งสิ้น และส่งผลต่อสุขภาพหากมีการใช้งานเป็นเวลานาน ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้นโครงงานโปรแกรมส่งสริมการออกกำลังกายในออฟฟิตโดยใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราเร่ง 3 แกน ในการวัดหาตำแหน่งการอิอกำลังกาย เพื่อให้ผู้ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องออกกำลังกายก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์ จากการทดลอง ได้ความพึงพอใจเท่ากับ 4.74 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และการทดลองใช้จริงก็ได้ผลดีมาก และยังสามารถที่จะศึกษาและนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงงานโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับออฟฟิต ใช้ไมโครคอลโทรเลอร์ ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดอัตราเร่ง 3 แกนในการวัดท่าทางการยกดัมเบลซึ่งประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกายแบบอื่นได้ โดยใช้โปแรแกรม Visual Studio ในการควบคุมการทำงานของการสั่งงานผ่านพอร์ตคอมพิวเตอร์ ในการปริ้นงานโดยวางเงื่อนไขผ่านโปรแกรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายผ่านโปรแกรม
1. ได้ศึกษาการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
2. ได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
3. ได้ศึกษาชุดควบคุมอุปกรณ์ดัมเบลล์อิเล็กทรอนิกส์