น้ำมันไพรม่วง Purple Oil Price

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ลำพึงศ์ วอทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง มะลิวรรณ ไกรสิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธงชัย การบรรจงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จิระประภา เบ็ญจมาตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว นพเกล้า ถาวรสารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรวรรณ พูลแสงปวส.
2นางสาว ปิยะฉัตร โสมเสนปวส.
3นางสาว เบญญทิพย์ อ่อนนน้อมปวส.
4นางสาว ยุวดี หรทึกปวส.
5นางสาว สุภัสสร หึกขุนทดปวส.
6นางสาว วรินทร์ทิพย์ ชัยรักษปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผู้จัดทำโครงงานวิจัย คิดและทดลองทำน้ำมันไพรม่วงเนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรด้านการเกษตรและพืชสมุนไพรที่สำคัญดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้มีศักยภาพทางด้านการบรรเทาโรคมากขึ้น รวมถึงความตื่นตัวของผู้วิจัยในการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และหลากหลายรูปแบบเพื่อนำสารสกัดมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต เช่น เครื่องสำอางค์ ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผม (แชมพู ครีมนวด) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณ (สบู่ ครีมล้างหน้า โลชัน ครีมบำรุงผิว ประเภทสูดดม พิมเสนน้ำ ยาหม่อง ยาดม) หรือใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ให้มีสรรพคุณและคุณสมบัติที่ดีตามต้องการ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ส่งเสริมความรู้ในการทำสมุนไพรม่วง
2. ส่งเสริมการจัดทำยาดมสมุนไพรที่ปราศจากสารพิษและสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
3. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะ ความสามารถในการทำสมุนไพรม่วง
1. ส่งเสริมความรู้ในการทำสมุนไพรม่วง
2. ส่งเสริมการจัดทำยาดมสมุนไพรที่ปราศจากสารพิษและสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
3. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะ ความสามารถในการทำสมุนไพรม่วง