ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมด้วย IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชวาล แข็งแรงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ชนินทร ต่อพงศกรอุตสาหกรรม
3นาย ณรงศักดิ์ พฤษาสวยอุตสาหกรรม
4นาย ชิษณุพงศ์ ใจเย็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาง คุณัญญา ภิรมย์กล่ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฉัตรชัย บุญศรีปวช.
2นาย สุทธิพงษ์ แสงชมภูปวช.
3นาย ศักดิ์สิทธิ์ เขตต์จะโป๊ะปวช.
4นางสาว สุนทรี สัจจะวัฒนากิจปวส.
5นางสาว อุไรวรรณ สีเสนปวส.
6นางสาว สุภาภรณ์ สุสุขปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมด้วย IoT มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริการจัดการโรงเรือนแปลงปลูกผักแบบอัตโนมัติ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ Internet of Things เข้ามาช่วยตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรือนการเกษตร และส่งข้อมูลที่มีความแม่นยำใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และเก็บข้อมูลเชิงสถิติ รายงานข้อมูลให้ผู้ดูแลโรงเรือนได้รับทราบ ช่วยลดภาระงานให้ผู้ดูแลโรงเรือน โดยมีระบบรดน้ำอัตโนมัติทั้งแบบหยด และแบบพ่นหมอก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน หรือประยุกต์ใช้แบบอื่นๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมด้วย IoT มีขอบเขตการทำงานดังนี้ 1. ด้านฮาร์ดแวร์ มีเซ็นเซอร์รับข้อมูลความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ, วัดความชื่นในดิน, วัดคาบอนไดอ็อกไซด์ และวัดค่ากรดด่างในดิน 2. ด้านซอฟต์แวร์ ผู้ใช้งานสามารถสร้างแปลงปลูกผักได้ไม่จำกัด, สามารถกำหนดค่าเซ็นเซอร์เพื่อให้เปิดน้ำอัตโนมัติได้, สามารถตั้งเวลาให้รดน้ำอัตโนมัติได้, สามารถรายงานข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆได้ สามารถนำข้อมูลแปลงปลูกผักชนิดต่างๆมาใช้งานได้ทันที
1. สามารถบริหารจัดการโรงเรือนผ่านระบบเครือข่ายอินเติร์เน็ต
2. สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ และนำมาวิเคราะห์ วางแผนการปลูก
3. ช่วยลดระยะเวลาในการดูแลโรงเรือน