SBR SMART FARM

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผลการทดสอบการทำงานของระบบSMART FARM การควบคุมการปลูกพืชแบบเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่าสามารถควบคุมการปลูกพิชได้80เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน เซ็นเซอร์วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง PH ของแปลงปลูกพืชโดยใช้โรงเรือนจำลองได้ มีการวัดค่าจากเซ็นเซอร์คาร์บอน(Carbon Sensor)เพื่อเปรียบค่าของการเจริญเติบโตของพิชในแปลงทดลอง พืชจำนวน 3 ชนิดและมีการควบคุมโดยระบบสั่งการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบอินเตอร์เน็ต บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับ Internet ควบคุมปั๊มน้ำในการฉีดแบบสปริงเกอร์ อินพุตและเอาต์พุตเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อตรวจจับหรือแสดงผลได้ตามต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถควบคุม/ปรับอุณหภูมิและความชื้นของแต่ละโรงเรือนได้อัตโนมัติและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
2.สามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ด้านการตลาดโดยการจัดทำเครื่องเพื่อจำหน่ายให้กับระบบสมาร์ทฟาร์ม รั
3. ใช้ในโรงเรือนที่ปลูกผัก และผลไม้
4. ช่วยให้ประหยัดเวลา แรงงาน โดยเขียนโปรแกรมสั่งการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
1.ใช้ในการจัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ที่มีระบบการจัดการฟาร์มแบบอัตโนมัติ
2.ช่วยเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชา นามตาแสงอุตสาหกรรม
2นาย สุจิตร์ สุราชอุตสาหกรรม
3นาย กรกช ศรีบุญเรืองอุตสาหกรรม
4นาย สุวพันธ์ ศรีเมืองอุตสาหกรรม
5นาย วิทยา บุญรอดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎา อันจะนะปวช.
2นาย นันทวัฒน์ สาคำปวช.
3นาย ชนะ พานเมืองปวช.
4นาย ภูวนาท นิรงค์บุตรปวช.
5นาย พีระพัฒน์ บุญมีปวช.
6นาย อนุชา อ่างทองปวช.
7นาย ภาคภูมิ แนวโสภาปวช.
8นาย จิรายุส ดิษฐ์เจริญปวส.
9นาย กิติพงษ์ ดอนพลทันปวส.
10นาย ภานุวัฒน์ เสริฐสว่างปวส.