อุปกรณ์ป้องกันไข่ไก่ไม่ให้แตกจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชญพงศ์ อิงคะวณิชอุตสาหกรรม
2นาย พจนกร เป้าเปี่ยมทรัพย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัฐธรรมนูญ รัตนะปวช.
2นาย กรกช เอื้อนุกูลปวช.
3นาย วัชรพล ไทยพานาปวช.
4นางสาว ดรุณี เชี่ยวเอี่ยมวัฒนาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ ชื่ออุปกรณ์ป้องกันไข่ไก่ไม่ให้แตกจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างอุปกรณ์ป้องกันไข่ไก่ไม่ให้แตกจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันไข่ไก่ไม่ให้แตกจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจอุปกรณ์ป้องกันไข่ไก่ไม่ให้แตกจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ผลการสร้างอุปกรณ์ป้องกันไข่ไก่ไม่ให้แตกจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ มีขนาดกว้าง 12 CM ยาว 25 CM สูง 5 CM สามารถบรรจุไข่ไก่ ได้สูงสุด จำนวน 10 ฟอง ผลการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันไข่ไก่ไม่ให้แตกจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ สามารถป้องกันไข่ไก่ได้ที่ระดับความสูง 60 เซนติเมตร ผลการศ฿กษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.9 รองลงมาได้แก่ความปลอดภัยในการใช้งานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 ความเหมาะสมของวัสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และมีประสิทธิภาพน้อยสุดในเรื่อง ความเหมาะสมของโครงสร้างมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.4 ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันไข่ไก่ไม่ให้แตกจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของผลงาน มีขนาด 12 x 25 x 5 CM
คุณสมบัติใช้ในการบรรจุไข่ไก่ได้สูงสุดจำนวน 10 ฟอง
ประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันไข่ไก่ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซต์
ช่วยป้องกันการแตกร้าวของไข่ไก่จากการขับขี่รถมอเตอร์ไซต์