กราโนล่าข้าวหอมมะลิ (Thai jusmaine rice Granola)

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากปัญหาทั่วโลก ในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เช่นโรคมะเร็งลำไส้ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โดยเฉพาะในแถบยุโรปที่บริโภคอาหารจำพวกแป้งเป็นส่วนใหญ่ และจากตัวอย่างที่ได้เห็นมา ประชากรประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง กินแต่ของหวานเกินไป เค็มเกินไป หรืออาหารขยะที่ไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ โรคที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นคือ โรค เบาหวาน โรคอ้วน เป็นจำนวนมาก ทางผู้จัดทำจึงผลิตอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ได้สารอาหารครบถ้วน กราโนล่าข้าวหอมมะลิ จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพและต้องการลดน้ำหนัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กราโนล่าข้าวหอมมะลิ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไทยหันมาดูแลแลใส่ใจต่อสุขภาพ เราทุ่มเทคัดสรรวัตถุดิบที่มีประโยชน์เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ
เป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง มีโปรตีน มีวิตามินและเกลือแร่ ไม่มีไขมัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรวรรณ สุนเจิมสามัญ
2นางสาว พชรพร เพลงสันเทียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุพิมดา อยู่อินทร์สามัญ
4นาย กรภัทร์ จุ้ยยิ้มผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชราภา พรหมคนซื่อปวส.
2นางสาว พิมยดา แก้วคูณปวส.
3นางสาว นิษฐิดา สัจสุวรรณปวส.