แอพพลิเคชั่นลงเวลาด้วยพิกัด GPS บนสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อแอพพลิเคชั่นลงเวลาด้วยพิกัด GPS บนสมาร์ทโฟน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นลงเวลาด้วยพิกัด GPS บนสมาร์ทโฟน ในการบันทึกการลงเวลามาและกลับของบุคลากรในองค์กรได้ไม่ว่าจะอยู่จุดใดในสถานที่ทำงาน ด้วยการบันทึกพิกัด GPS ตำแหน่งที่ลงเวลา และภาพถ่ายของบุคลากรที่ลงเวลานั้น ผลการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นลงเวลาด้วยพิกัด GPS บนสมาร์ทโฟน พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมของแอพพลิเคชั่นลงเวลาอยู่ในระดับดี (X = 4.19, S.D = 0.52) โดยหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะดวกในการลงเวลา (X = 4.64, S.D = 0.48)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแอพพลิเคชั่นลงเวลามา-กลับ ของบุคลากรในองค์กร ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Android) โดยสามารถลงเวลาผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกจุดในสถานที่ทำงานที่ได้บันทึกพิกัดไว้ในระบบ ทำให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยระบบจะบันทึกพิกัด GPS ณ ตำแหน่งที่ทำการลงเวลา และภาพถ่ายของบุคลากรที่ทำการลงเวลาไว้ ทำให้ฝ่ายบุคคลสามารถสรุปข้อมูลการลงเวลาของบุคคลากรได้สะดวก และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
1. สามารถลงเวลาเข้า-ออกงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้
2. สามารถบันทึกวัน เวลา และพิกัด GPS ที่ทำการลงเวลาทำงานได้
3. สะดวกต่อการลงเวลาเข้า-ออกงานในตำแหน่งใดก็ได้ของสถานที่ทำงาน
4. สะดวกในการรวบรวมข้อมูลการเข้า-ออกงานของฝ่ายบุคลากร
5. ป้องกันการลงเวลาเข้า-ออกงานแทนกัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิชัย คำมีสว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย นที ศรีนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว พิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย สุธีร์ ฟูเต็มวงค์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5ว่าที่ ร.ต. นเรศ สุขร่องช้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รวีตะวัน คำแหงปวช.
2นางสาว สิรินยา อุตคำมีปวช.
3นางสาว ฐิตินันท์ หอมอ่อนปวช.
4นาย ปฎิพล อ่องคำปวช.
5นาย ชนะชน แสนคำฟูปวช.