นาคีบูชา Nakee Boucha

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าและประดิษฐ์โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เรื่อง นาคีบูชา (Nakee Boucha) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ นาคีบูชา (Nakee Boucha) ที่เกิดจากการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพื่อศึกษาถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากใบลาน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย วิธีดำเนินงาน มีการประชุมวางแผนศึกษา เรื่อง นาคีบูชา (Nakee Boucha) จากวิทยากรท้องถิ่นและลงมือปฏิบัติ สรุปผลและรายงานโครงงาน ผลการดำเนินการ จากผลการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพการของใบลาน มีคุณสมบัติสีของใบลานไม่เปลี่ยนสีเก็บไว้ได้นาน และการศึกษาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของใบลาน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำใบลานมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เช่น หมวก เข็มขัด เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความเหนียว นำ้หนักเบา
1.เพื่อทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
2.เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
3.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน
5.เพื่อนำวัสดุธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิเชียร ศรีวงษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เกียรติศักดิ์ จุลปานสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกร วงศ์ศรีวอปวส.
2นางสาว อนัญญา สายบุตรปวส.
3นางสาว เกสรา มาทสุทธิ์ปวส.
4นาย จิราพร ทีหอคำปวส.
5นางสาว จิรพร บุญศรีมณีชัยปวส.