สบ่เหลวน้ำซาวข้าวผสมยีสต์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การทำสบู่เหลวน้ำซาวข้าวผสมยีสต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผลิตสบู่เหลวน้ำซาวข้าวผสมยีสต์ 3 กลิ่น ได้แก่ สบู่เหลวน้ำซาวข้าวผสมยีสต์กลิ่น ข้าวหอม สบู่เหลวน้ำซาวข้าวผสมยีสต์กลิ่น เพนซี่ สบู่เหลวน้ำซาวข้าวผสมยีสต์กลิ่น ซากุระ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสบู่เหลวน้ำซาวข้าวผสมยีสต์กลิ่นซากุระ มากที่สุด รองลงมาคือสบู่เหลวน้ำซาวข้าวผสมยีสต์กลิ่นเพนซี่ และสบู่เหลวน้ำซาวข้าวผสมยีสต์กลิ่นน้ำนมข้าว (ค่าเฉลี่ย 4.68 3.94 และ 3.66 ค่า S.D. 0.47 0.55 และ 0.76 ตามลำดับ)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชำระล้างสิ่งสกปรกอย่างหมดจด และคงความชุ่มชื้นในกับผิวกาย
ใช้ในการชำระล้างร่างกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สมฤดี คูหาทองเกษตรกรรม
2นาง นวลฉวี มัชฌิมาเกษตรกรรม
3นาง สายสุรีย์ คุ้มไพฑูรย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว เตือนจิตร ฤทธิ์สำแดงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อารียา ก๋งจิวปวช.
2นางสาว ธมลวรรณ ชาติมูลตรีปวช.
3นางสาว นฤมล หล่อนาคปวช.
4นางสาว คณนางค์ รัตนพลปวช.
5นางสาว ณัฎฐณิชา คนชมปวส.