ขนมบัวหิมะคัสตาร์ดอัลมอน์ทุเรียนภูเขาไฟ (Snow lotus custard Almonds Durian)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิตรัย เสาเวียงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรองกาญจน์ สินทรพัย์ปวส.
2นางสาว แพรวา ยิ้มลมัยปวส.
3นางสาว สุกัญญา ไชยสุวรรณปวส.
4นางสาว ปภาวรินทร์ จินารักษ์ปวส.
5นางสาว มาริสา จำนงค์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมบัวหิมะคัสตาร์ดอัลมอน์ทุเรียนภูเขาไฟ” (Snow lotus custard Almonds Durian) ขนมบัวหิมะคัสตาร์ด อัลมอน์ทุเรียนภูเขาไฟ เป็นขนมอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในครอบครัวตลอดจนคนในชุมชนและยังรับประทานร่วมกับชาหรือกาแฟจะช่วยให้รสชาติขนมอร่อยสามารถเหมาะเป็นของฝากได้ทุกโอกาสและเทศกาลต่างๆ ได้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงสูตรของการทำขนมบัวหิมะให้มีรสชาติและกลิ่นหอมอัลมอนด์ควบคู่กับกลิ่นหอมอ่อนๆของทุเรียนภูเขาไฟและเพื่อเป็นการสร้างรายได้พัฒนาต่อยอดเป็นการค้าธุรกิจเชิงพาณิชย์ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90) อายุระหว่าง16-25 (ร้อยละ 65) รองลงมาอายุระหว่าง 26-35(ร้อยละ 25) ระดับการศึกษามัธยมและระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 40) รองลงมา ระดับปวช.(ร้อยละ 30) อาชีพนักเรียน นักศึกษา (ร้อยละ 50) รองลงมาพนักงานของรัฐ (ร้อยละ 30)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ขนมบัวหิมะเนื้อแป้งนุ่มสีสวยจากธรรมชาติสอดไส้คัสตาร์ดอัลมอนด์หอมกลิ่นอ่อนๆของทุเรียนภูเขาไฟ ได้ขนมบัวหิมะที่มีการพัฒนาและปรับปรุงสูตรโดยการนำอัลมอนด์กับทุเรียนภูเขาไฟมาเป็นไส้เกิดรสชาติที่อร่อยได้กลิ่นหอมของทุเรียนและอัลมอนด์ควบคู่กัน ขนมบัวหิมะคัสตาร์ดอัลมอนด์ทุเรียนภูเขาไฟ เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ และยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นการค้าธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้
ขนมบัวหิมะคัสตาร์ดอัลมอน์ทุเรียนภูเขาไฟ เป็นขนมอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในครอบครัวตลอดจนคนในชุมชนและยังรับประทานร่วมกับชาหรือกาแฟจะช่วยให้รสชาติขนมอร่อยสามารถเหมาะเป็นของฝากได้ทุกโอกาสและเทศกาลต่างๆ ได้