อุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 สำหรับผู้ป่วยแบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิพนธ์ ร่องพืชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. หญิง วราภรณ์ สิริพรรณมงคลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วิไลวรรณ ร่องพืชสามัญ
4นางสาว พรรณลักษณ์ มหาวันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ทิพย์วิมล พรรัตนพิทักษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐกมล ไก่แก้วปวช.
2นางสาว ชลลดา กาวินปวช.
3นางสาว ดวงฤทัย ปันศิลปวช.
4นางสาว บวรรัตน์ นาเหมืองปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 in 1 แบบพกพาสำหรับผู้ป่วย 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 in 1 แบบพกพาสำหรับผู้ป่วย 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 in 1 แบบพกพาสำหรับผู้ป่วย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 in 1 แบบพกพาสำหรับผู้ป่วย พบว่า โดยภาพรวมแล้วผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 แบบพกพาสำหรับผู้ป่วย มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 (SD = 0.61) ผู้ใช้งานอุปกรณ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66 (SD = 0.22)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 สำหรับผู้ป่วยแบบพกพา ทำจากวัสดุน้ำหนักเบา
2. อุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 สำหรับผู้ป่วยแบบพกพา สามารถที่จะถอดและประกอบได้เอง
3. อุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 สำหรับผู้ป่วยแบบพกพา สามารถทำกายภาพบำบัดได้ทั้ง 3 ส่วนพร้อมกัน ได้แก่ มือ แขน ขา
4. อุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 สำหรับผู้ป่วยแบบพกพา หลักการทำงานของอุปกรณ์ใช้การชักรอก โดยมีการถ่วงน้ำหนักจากขวดน้ำที่สามารถเพิ่มหรือลดน้ำหนักได้ตามการวินิจฉัยของแพทย์สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
5. อุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 สำหรับผู้ป่วยแบบพกพา มีกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์
1. ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องอุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 สำหรับผู้ป่วยแบบพกพา ทำให้อวัยวะ มือ แขน และขา มีแรงเพิ่ม
2. อุปกรณ์สามารถที่จะพกพาหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย
3. อุุปกรณ์สามารถใช้งานในหลากหลายท่าทาง ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทได้