อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย พุทธรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศรัญญา ศรีครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วรรณภา วัฒนจำนงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย กมล โคตะมะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อารยา สมรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิระดา ลาดสีดาปวช.
2นางสาว ชญานิต ศรีมุมปวช.
3นางสาว สุกัญญา บัวเชยปวช.
4นางสาว อารีญา ลีไธสงปวช.
5นาย นรบดี กฤษณสุวรรณปวช.
6นางสาว รนิษฐา บุญโสมปวช.
7นางสาว เพ็ญนภา จำปาทองปวช.
8นางสาว รจนา นำสงค์ปวช.
9นางสาว สิลารัตน์ ไชยภาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ภายใต้กรอบของเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัย (smart city security) เพื่อให้ตอบสนองด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลักเพื่อยกระดับความปลอดภัย จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อชุมชน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การร่วมเอาเซ็นเซอร์ต่างๆมาช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้านเช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว จะมีการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชันไลน์ เพื่อให้ผู้ที่รับการแจ้งเตือนสั่งผ่านแอพพลิเคชันไลน์กลับมายังเซ็นเซอร์ เช่น หากมีบุคคลเดินผ่านทำให้ไฟเปิด เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลไปยังแอพพลิเคชันไลน์เพื่อแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบว่ามีไฟเปิด เจ้าของบ้านก็จะสั่งผ่านแอพพลิเคชันไลน์ให้เซ็นเซอร์ที่อยู่ภายในบ้านปิดไฟ
1. สามารถพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อชุมชนในการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สรั่ว, ตรวจจับความเคลื่อนไหว,ตรวจจับเปลวไฟ และตรวจจับแสงได้
2. สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินภายในบ้านได้
3. สามารถประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อชุมชนได้