DEACO (แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการสื่อสาร)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุไลพร แก้วผลึกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ทิพกฤตา อินไชยสามัญ
3นางสาว ศศิวิมล พูลพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย พศิน สุภิรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ปฐมพงศ์ จิตต์สว่างพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนาธิป คุ้มเขตปวช.
2นาย ปวริศร์ มีทรัพย์ปวช.
3นาย รัชตะ ศรีศักดาปวช.
4นาย ฐิติกร พุมมาปวช.
5นาย เจตนิพัทธ์ ฉายโฉมศรีปวช.
6นาย พรรณกร อุ่นดีปวช.
7นางสาว พรภิรักษ์ เทียนรัตน์ปวช.
8นางสาว ภารัตดา โพธิ์ยี่ปวช.
9นางสาว ณัฐยา มูลใจปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรงจนถึงระดับน้อย ปกติเวลาที่เราจะคุยกับคนที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารมักจะต้องใช้ภาษามือ แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกทักษะเหล่านี้จึงทำให้การสื่อสารกับคนที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารมีปัญหาเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการสื่อสาร สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจภาษามือได้