ชาทองอุไร

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ทองอุไรดอกสีเหลืองสดใส ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วไป ไม่ควรปลูกในที่มีระดับน้ำใต้ดิน สูง นิยมปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน และเหมาะสำหรับปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านที่แดดถึง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อศึกษาและจัดทำชาทองอุไร
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำชาทองอุไร
ได้ชาทองอุไรดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี
ได้ศึกษาความพึงพอใจการทำชาทองอุไร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นุชรัตน์ วงษาเนาว์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กานต์พิชชา ผายป้องนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิ่นนภา สุวรรณผุปวช.
2นางสาว กุลจิรา ดกเอียร์ปวช.
3นางสาว ปพิชญา ภานุทัศปวช.
4นางสาว ขวัญฤทัย ฝาเงินปวช.
5นางสาว ธิชากร ทัศน์จันดาปวช.
6นางสาว นิภาพร ศรีผูยปวช.