รถเข็นตัดกิ่งไม้ปรับองศา

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในทุกพื้นที่ริมถนนมักจะมีต้นไม้ต้นประดับตกแต่งเพื่อความสวยสวยงาม จึงได้ทำรถเข็นตัดกิ่งไม้ปรับองศา อุปกรณ์การเกษตรเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยให้การปฏิบัติงานเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็ว ลดแรงของเกษตรกร ซึ่งต่างจากเดิมที่มีการถือเครื่องตัดกิ่งไม้ประดับ แต่เครื่องตัดกิ่งไม้ปรับองศาตัวนี้ได้ติดตั้งล้อเพื่อเข็นและแขนยืดขึ้นลงได้และยืดออกข้างได้และสามารถตัดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ลดกำลังคน ช่วยให้งานเสร็จรวดเร็วขึ้น งานวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรถเข็นตัดกิ่งไม้ปรับองศา และทำการทดสอบความสามารถในการทำงานของเครื่องรวมทั้งทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของเครื่องตัดกิ่งไม้ปรับองศา ผลการศึกษาจากการทดสอบเครื่องตัดกิ่งไม้ การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นมีมูลค่าปัจจุบัน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลการประเมินประสิทธิภาพของรถเข็นตัดกิ่งไม้ปรับองศา พบว่าโดยรวม การตัดกิ่งไม้ มีประสิทธิภาพในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ขนาดและรูปร่างมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 รองลงมาคือ ระยะเวลาการตัดที่ได้มีความเหมาะสม และความคงทนเกี่ยวกับโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.667 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.492 อยู่ในระดับมากที่สุด
1. ได้อุปกรณ์ที่สามารถสร้างความสะดวกรวดเร็วในการตัดแต่งกิ่งไม้ประดับ
2. เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
3. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถผลิตใช้ได้เองในชุมชนและช่วยลดต้นทุนการผลิต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่สังคม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำนาจ อินทรศรอุตสาหกรรม
2นาย สุทัน แก้วมงคลอุตสาหกรรม
3นาย ธวัช บุญนำอุตสาหกรรม
4นาย รณชัย ใยหงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย การัณยภาส สิงห์หาญปวส.
2นาย จิตรัก หลักคำปวส.
3นาย ธีรศักดิ์ เพ็งแจ่มปวส.
4นาย ธนาวัฒน์ สุพาพวงปวส.
5นาย ปรัญชัย สุริผลปวส.
6นาย วสัน แพทย์หลวงปวส.
7นาย กริชรัตน์ บุรณะปวส.
8นาย สรศักดิ์ จำเริญชัยปวส.
9นาย จักรี จันทะรัตน์ปวส.
10นาย วรวิทย์ บุสุวรรณ์ปวส.