เครื่องดูแลสถานการณ์ความปลอดภัย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาวาะที่เศรษฐกิจในปัจจุบัน เกิดปัญหาโรงงานปิดตัวลงหลายแห่งในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายคนจึงทำให้ผู้คนตกงานอย่างมากมาย จากสภาวะที่เป็นเช่นนี้ทำให้เกิดอาญกรรม เช่นการลักขโมยรวมไปถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนต้องระมัดระวังในเรื่องของทรัพสินคณะผู้จัดทำจึงเกิดความคิดที่จะสร้างเครื่องดูแลสถานการความปลอดภัยเพื่อใช้ในการป้องกันอันตรายต่อชีวิต หรือบุคคลในพื้นที่ ป้องกันความเสียหาย สูญหาย ให้กับทรัพย์สินและของมีค่า ป้องกันการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ ที่ต้องการควบคุม เฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ตรวจจับผู้ต้องสงสัย หรือผู้กระทำความผิด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เครื่องดูแลสถานการความปลอดภัยสามารถใช้งานได้ในขณะที่ไฟฟ้าดับ
2 เครื่องดูแลสถานการความปลอดภัยใช้ไฟเลี้ยงวงจรได้ทั้งไฟกระแสตรงและไฟกระแสสลับ
3 เครื่องเครื่องดูแลสถานการความปลอดภัยสามารถดูผ่าน Wifi ได้
เพื่อใช้ในการป้องกันอันตรายต่อชีวิต หรือบุคคลในพื้นที่ ป้องกันความเสียหาย สูญหาย ให้กับทรัพย์สินและของมีค่า ป้องกันการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ ที่ต้องการควบคุม เฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ตรวจจับผู้ต้องสงสัย หรือผู้กระทำความผิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บอย โคตรภักดีอุตสาหกรรม
2นาย สง่า คูคำอุตสาหกรรม
3นาย เดชา เฉยพันธ์อุตสาหกรรม
4นางสาว ศศิธร อมรพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย จีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชลิต บุญธรรมปวช.
2นาย ปัญญพนต์ โคกโพธิ์ปวส.
3นาย ธนพงศ์ เร่งเจริญรัตน์ปวส.