ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะสั่งการผ่านปลายนิ้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวดี ภักดีจันทร์อุตสาหกรรม
2นางสาว ประภัสสร จุลบุตร์อุตสาหกรรม
3นางสาว กรกนก เอี่ยมละอออุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรชัย งาหอมอุตสาหกรรม
5นาย สาธิต ศรีวรรณะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศตวรรษ กมุทชาติปวส.
2นางสาว หทัยกานต์ พรมจันทร์ปวส.
3นาย อภิชาติ คงวิหารปวส.
4นาย นนทพัทธ์ หนองคายปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การที่มีผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีเพิ่มมากขึ้นในสังคม ในช่วงเวลาพลบค่ำ หรือ ตอนกลางคืนไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จึงได้มีไฟฟ้าเข้ามา แต่คนเหล่านี้ไม่สามารถลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะเดินไปเปิด-ปิดไฟได้ หรือ จะเดินขึ้นบันไดเพื่อไปเปิดไฟที่ชั้นบนของตัวบ้าน ทำให้ยากลำบากต่อการขึ้นบันได และอาจเกิดอุบัติเหตุจนเป็นอันตรายต่อบุคคลเหล่านี้ได้ ทางผู้จัดทำจึงได้เริ่มทำ Super building "ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะสั่งการผ่านปลายนิ้ว" ขึ้นมา โดยผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือ บุคคลทั่วไป ในการเปิด-ปิดไฟ ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็น Application ที่สามารถควบคุมผ่านทางโทรศัพท์ได้ และสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์ได้ สามารถตรวจจับควันและตรวจการใช้ไฟฟ้าได้
- สามารถนำระบบไฟฟ้าอัจฉริยะสั่งการผ่านปลายนิ้วไปใช้กันมากยิ่งขึ้น
- เป็นต้นแบบระบบไฟฟ้าอัจฉริยะสั่งการผ่านปลายนิ้วเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคต
- สามารถสั่งงานผ่าน Application ได้