ชุดควบคุมการเปิด-ปิดปลั๊กไฟด้วย RFID

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากปัจจุบันชีวิตของผู้คนในสมัยนี้ ทุกวินาทีล้วนมีค่า และต่างมีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ จนสามารถนำไปสู่ปัญหาที่เล็กน้อยแต่ผลกระทบที่เยอะแยะมากมายได้ เช่น การลืมตรวจเช็คปลั๊กไฟภายในบ้าน เนื่องจากรีบออกไปทำงานหรือทำกิจกรรมนอกบ้านก็สามารถทำให้ผู้คนละเลยในการตรวจเช็คปลั๊กไฟภายในบ้านได้ จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมสมัยนี้และได้มีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยี RFID เข้ามาพัฒนา ชุดควบคุมเปิด-ปิดปลั๊กไฟด้วย RFID เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้คนและแก้ปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าสิ้นเปลือง
2 เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยนี้
1 ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าสิ้นเปลือง
2 เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยนี้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อโณทัย ทีฆะสวัสดิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย จิรวัฒน์ ศรีสว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภาพร เมืองขวาปวส.
2นาย วฤทธิ์ อ่ำคำปวส.
3นางสาว พิมพ์ โป๊ะสูงเนินปวส.
4นางสาว รัตนา อรุณรัตน์ปวส.
5นาย ปภพ ทองแกมแก้วปวส.