เครื่องวัดค่าPHในน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พัชมน สงเคราะห์อุตสาหกรรม
2นาย สุระ นัดพบสุขอุตสาหกรรม
3นางสาว รัตนาพร แก้วขาวอุตสาหกรรม
4นาง ปราณทิพย์ ชนวีร์จารุณัฐอุตสาหกรรม
5นาง นงรักษ์ ปัญสุภารักษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัทธ์ธีรา มณีเกตุปวส.
2นาย ธยาน์ พวงจันทร์ปวส.
3นาย ชยณัฐ ชูเลิศปวส.
4นาย จิรายุส นันทะโลหิตปวส.
5นาย ประวีร์ สุขศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน มีความเสียหายที่เกิดขึ้นของผลผลิตมากขึ้นเนื่องจากฝนตกไม่ตามฤดูกาล น้ำในบ่อเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทำให้ค่า pH ในน้ำลดลงหรือเพิ่มขึ้น ทำให้ผลผลิตของผู้ประกอบอาชีพได้รับความเสียหายจำนวนมาก เนื่องจากแก้ไขปัญหาไม่ทัน เพราะว่ากุ้งขาวหรือปลาที่เราเลี้ยงในบ่อจะสามารถอยู่ในน้ำที่มี pH มีค่าต่ำกว่า 4 และสูงกว่า 11 ได้ จึงทำให้ผลผลิตเสียหาย และในยุคนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรม Microcontroller เข้ามาและอุปกรณ์ต่างๆมากมาย เช่น SENSOR วัดค่า pH ,Node MCU

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

*เพื่อสร้างเครื่องวัดค่า pH ในน้ำด้วยโปรแกรมMicrocontrollers และได้รับการแจ้งเตือนผ่าน LINE
*เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องวัดค่า pH ในน้ำด้วยโปรแกรมMicrocontrollers
*เพื่อสะดวกในการใช้เครื่องวัดค่า pH ในน้ำด้วยโปรแกรมMicrocontroller
* เพื่อความสะดวกสบายในการวัดค่า pH ในน้ำ
* สามารถอำนวยความสะดวกในการวัดหาค่า pH ของน้ำได้ ตลอดเวลา
* สามารถลดความเสียหายของผลผลิตในวงกว้างได้ทันที