สารสกัดแหนแดง Azolla ext

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

แหนแดง (Azolla) ได้ชื่อว่าเป็นพืชโรงงานปุ๋ยไนโตรเจนธรรมชาติ เป็นพืชตระกูลเฟิร์นชนิดลอยน้ำ ที่โพรงใบของแหนแดงเป็นที่อยู่ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชื่อAnabaena azollae ซึ่งมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน จึงเปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจน โดยผ่านกระบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ การใช้ประโยชน์จากแหนแดง นอกจากไถกลบลงในนา ทำปุ๋ยหมักแล้ว สารสกัดน้ำแหนแดงเข้มข้นเป็นวิทยาการใหม่ที่กลุ่มคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เสริมหรือทดแทนปุ๋ยเคมี เนื่องจากเมื่อได้ทำการตรวจวิเคราะห์แล้วพบว่ามีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักของพืชอยู่ในปริมาณสูง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสารสกัดเข้มข้นจากแหนแดง เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ในการใช้สารธรรมชาติ ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารไนโตรเจนสูง ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อการเร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักกินใบ ทำให้ผักเขียว อวบอ้วน หวาน กรอบ ปลอดภัยจากสารเคมี เหมาะกับการเพาะปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ หรือปลูกพืชผักไว้รับประทานเองในครัวเรือน
สารสกัดแหนแดง Azolla ext เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ใช้สำหรับผสมน้ำรดพืชผักแทนปุ๋ยเคมี
รูปแบบการนำไปใช้งานสะดวก ใช้ได้ทุกฤดูกาล ประหยัด และปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นการค้าได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นวลฉวี มัชฌิมาเกษตรกรรม
2นางสาว สมฤดี คูหาทองเกษตรกรรม
3ว่าที่ ร.ต. อุทัย บุตตโลบลเกษตรกรรม
4นางสาว ปิ่นมณี รูปสูงเกษตรกรรม
5นางสาว เตือนจิตร ฤทธิ์สำแดงเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิชาติ ฐานบำรุงปวส.
2นางสาว เกยุรา เทศตะวงษ์ปวส.
3นาย สุพล สืบสำราญปวส.
4นางสาว ชนิตา อุปมาปวส.