pattayatech smart city

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of Things (IoT) พัทยาเทค สมาร์ท ซิตี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ ภายในบ้านพักอาศัยโดยการควบคุมและแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การหาประสิทธิภาพของโครงการ Pattayatech Smart Cityโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงการชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of Things (IoT)พัทยาเทค สมาร์ท ซิตี้ อำนวยความสะดวกและป้องกันภัยต่างๆ ผ่าน app บนโทรศัพท์มือถือและเว็ปเบราว์เซอร์ได้
ได้สิ่งประดิษฐ์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet of Things (IoT)พัทยาเทค สมาร์ท ซิตี้เพื่อป้องกัน ควบคุม อำนวยความสะดวก ให้กับบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สง่า คูคำอุตสาหกรรม
2นาย บอย โคตรภักดีอุตสาหกรรม
3นาย ภัทรพล ธนตันยะกุลอุตสาหกรรม
4นาย จีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพรอุตสาหกรรม
5นางสาว ศศิธร อมรพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัณณธร ชิงชมปวส.
2นาย ศุภกร วงษ์เดือนปวส.
3นาย อานนท์ แป้นตระกูลปวส.
4นางสาว อารยา อุดมทรัพย์ปวส.
5นาย บุญอนันต์ บุญผุดผ่องปวส.
6นาย สหัสวรรษ ศรีมาทรปวส.
7นางสาว นวพร บัวบานปวส.
8นาย นัฐตพล สุวรรณวิจิตรปวส.
9นาย วทัญญู ยมโคตรปวส.