เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง สำหรับเด็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวุฒิ หาญธงชัยอุตสาหกรรม
2นาย คมเพชร มาตราชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ภุชงค์ ชนะหาญอุตสาหกรรม
4Miss Wanida Hanlakornสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษณ คงรัมย์ปวช.
2นางสาว นิภาพร พรมสุภาปวช.
3นางสาว พิยดา ซาซิโยปวช.
4นางสาว สุมินตรา สินชูปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงของสำหรับเด็กพิการนั้นจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยกายภาพให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยระยะแรกนักกายภาพจะต้องใช้มือช่วยทาท่ากายภาพให้ผู้ป่วยหากผู้ป่วยพอที่จะมี แรงยกขาได้นักกายภาพก็จะเริ่มให้ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยฝึกเดินสำหรับเด็กพิการโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อเป็นการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อขาหรือ แม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีพัฒนาการในการทรงตัวที่ดีแล้ว นักกายภาพก็จะให้ผู้ป่วยเริ่มฝึกการเดินโดยใช้ จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวผู้ประดิษฐ์ ร่วมกับ คณะแพทย์โรงพยาบาลเซกา จึงได้คิดค้น เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง สำหรับเด็ก ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีการทางานเป็นแบบอัตโนมัติ โดยการใช้มอเตอร์กระแสตรงเป็นตัวส่งกาลัง เป็นชุดควบคุมการทางานของเครื่องทั้งหมด เพื่อประสิทธิภาพในการทากายภาพที่เที่ยงตรงอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและนักกายภาพตลอดจนนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านการแพทย์ต่อไป
1.เพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อขา
2.เพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ใช้งาน
3.เพื่อนำไปประยุกต์ และใช้งานในทางการแพทย์