ใบลานตระการตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ขนิษฐา รอดทรัพย์คหกรรม
2นาง ชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ยคหกรรม
3นาง วนิดา ไกรกิจราษฎร์คหกรรม
4นางสาว ปาริชาติ สองสีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาง จันทรมาส กล่ำเอมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศกุชัย บดีรัฐปวส.
2นาย ทิพรดา อุดมฤทธิ์ปวส.
3นาย นนทพัทธ์ บุญมากปวส.
4นาย เรืองศักดิ์ ภักดีอาษาปวส.
5นาย สุวรรณ จันตรีปวส.
6นางสาว อริสา แย้มโตนดปวส.
7นางสาว วรรณรดา แสนหิ่งปวส.
8นางสาว บัวชมพู สุวรรณรัตน์ปวส.
9นางสาว ทรรศนีย์ ประสมปวส.
10นางสาว จีรนันท์ มีศรีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การจะดทำสิ่งประดิษฐ์ประเภทหัตถศิลป์ " เรื่องใบลานตระการตา " มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาทักษะและกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และศึกษาความพึงพอใจต่อผลงานใบลานตระการตา งานประดิษฐ์เป็นงานออกแบบแสดงให้เห็นถึงความคิด การวางแผน การกำหนดรูปแบบผลงานที่ต้องการก่อนทำงานประดิษฐ์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความประณีต สวยงาม น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์ สร้างสรรค์การดัดแปลง แก้ผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่ จากการศึกษาเครื่องแขวนดอกไม้ คณะผู้จำทำได้เล็งเห็นเสน่ห์ของเครื่องแขวนดอกไม้ จึงได้ศึกษาคุณสมบัติของใบลาน ใบลานเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยหาได้ง่ายนิยมใช้ใบลานมาจัดทำเป็นกระทงน้อยใหญ่ในงานประเพณีลอยกระทงของทุกปี ใบลานจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสม นำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนดอกไม้แทนดอกไม้สด ให้ดูสง่างาม ตระการตา มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในงานเครื่องแขวน เป็นการประยุกต์งานในรูปแบบดั้งเดิมให้กลายมาเป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานจริงได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใบลานตระการตาประกอบไปด้วยวัสดุที่ทำมาจากใบลาน มีความแข็งแรงคงทน
ใช้เป็นเครื่องแขวนประดับตกแต่งสถานที่สำหรับงานมงคลต่างๆ