ประตูเปิดปิดอัตโนมัติด้วยระบบ face Recognition

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาคอุตสาหกรรม
2นาย กลยุทธ แก้วบัวดีอุตสาหกรรม
3นางสาว ประภัสสร จุลบุตร์อุตสาหกรรม
4นาย นพรัตน์ พัสสรอุตสาหกรรม
5นางสาว กรกนก เอี่ยมละอออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปวัตร จัตตุวัฒน์ปวส.
2นาย วรุตม์ ติยะชัยพานิชปวส.
3นาย บุญนิธิ อินทร์บางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ประตูบานเลื่อนอัติโนมัติพบเห็นได้ทั่วไป เช่น โรงแรม หอพัก ห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกใช้ในการเข้า-ออกในสถานที่ต่างๆ ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย ซึ่งในอดีตใช้ระบบเปิด-ปิด ติดตั้ง Sensor หลากหลายเป็น Smart Card RFID แบบ Finger Print หรือ กุญแจล็อคแบบธรรมดา แต่ปรากฏว่า Sensor เหล่านี้บางครั้งมีการทำงานที่ผิดพลาด เช่น แบบ Smart Card มีการยืมกันเพื่อเข้า-ออก หรือการทำ ID Card หาย แบบ Finger Print พบปัญหาสแกนไม่ติด ดังนั้นถ้ามีเทคโนโลยีที่ไม่ต้องพกพาและเดินผ่านได้เลย เช่น Image Processing เพิ่อจดจำใบหน้า และสะดวกในการจดจำได้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงทำ ’’ประตูเปิด-ปิดอัติโนมัติด้วยระบบ Face Recognition’’ ซึ่งเรามีการนำไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างในแผนกอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวน 20 คน พบว่าประตูมีการทำงานได้ดีที่ประสิทธิภาพประมาณ 80%.

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

"ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบ Face Recognition" จะจดจำใบหน้าของผู้ที่มีสิทธิ์เข้า-ออก โดยต้องมีการลงทะเบียนใบหน้า โดยลักษณะประตูเป็นแบบเลื่อนอัตโนมัติ เมื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านประตูยืนให้ตรงกับตำแหน่งกล้องที่ติดตั้งไว้ ประตูจะเลื่อนอัตโนมัติและเมื่อเดินผ่านประตูก็จะปิดอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะบันทึกเวลาเข้าออกของผู้ที่เดินเข้า-ออก ณ เวลานั้นๆ โดยประมวณผลบน Computer ขนาดจิ๋ว Raspberry Pi ซึ่งติดตั้ง Open CV ใช้เพิ่อจดจำใบหน้า.
มีไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยและสะดวกต่อการเข้า-ออกในสถานที่ต่าง ๆ