หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบแห้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธ์ วรรณพฤกษ์อุตสาหกรรม
2นาย วินัย เหล่าชัยอุตสาหกรรม
3นาย กัมปนาท สอนสุระอุตสาหกรรม
4นาย ฉันทวุฒิ พามนตรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิรุจน์ อ้อคำปวช.
2นาย พงศภัค ภิญญชาติปวช.
3นาย ธรรมนูญ สารากิติปวช.
4นาย คณิศร อาจยาทาปวช.
5นาย จิรายุ กองสิงคูณปวช.
6นาย ชุติพนธ์ วรรณวุฒิปวช.
7นาย ทศพร ยันตุรดรปวช.
8นาย ธนพล อัศวภุมิปวช.
9นางสาว กนกพร อัศวภูมิปวช.
10นาย ธนโชติ วรนามปวช.

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบแห้ง โดยการวิเคราะห์ปัญหา จากการสังเกตและประสบปัญหาในการขนส่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้ ซึ่งการขยายพันธุ์จุลินทรีย์ชนิดนี้ต้องการหัวเชื้อที่เป็นอยู่แล้วมาขยายต่อจะใช้เวลาน้อยและให้จุลินทรีย์เติบโตได้เร็ว หัวเชื้อที่ใช้ขยายพันธุ์จะเป็นแบบน้ำ ถ้ามีการขนส่งแบบทางไปรษณีย์อาจจะทำให้ขวดบรรจุแตกและมีน้ำหนักมาก ถ้าจะเพาะพันธุ์หรือขยายพันธุ์ขึ้นมาใหม่โดยไม่มีเชื้อจะต้องใช้เวลานานกว่า 3 เดือน และจุลินทรีย์ชนิดนี้ยังมีประโยชน์ต่อเกษตรกร ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านปศุสัตว์ ประมง และปลูกพืช ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์ จะช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินเร็วขึ้น ช่วยตรึงในโตรเจนในดิน ทำหาให้รากของพืชหาอาหารได้ง่ายขึ้น ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตและต่อเชื้อเองได้ และถ้าเกษตรกรใช้กันอย่างแพร่หลายจะเป็นการช่วยลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ยเคมีลงอีกทาง จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงคิดหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบแห้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้การขนส่งทางไปรษณีย์ง่ายขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เก็บรักษาง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำไปขยายเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับการต่อเชื้อแบบน้ำ มีประโยชน์ต่อพืชและลดต้นทันการขนส่งหากทำในการเชิงพาณิชย์
ง่ายต่อการเก็บรักษา ลดต้นทุนในการขนส่ง มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับการต่อเชื้อแบบเดิมเมื่อนำไปใช้กับต้นพืช