อุปกรณ์ประหยัดพลังงานน้ำดื่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชินวัตร กระจ่างแจ้งอุตสาหกรรม
2นาง จริยา พงษ์ศิริรักษ์อุตสาหกรรม
3นาย ชัชวาล คำเพชรดีอุตสาหกรรม
4นาย สันชัย สุขศรีพะเนาว์อุตสาหกรรม
5นางสาว พรทิพย์ ภักดีนอกผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติภูมิ ดีมาปวส.
2นาย ศักดา สุขแก้วปวส.
3นางสาว อรนลิน พลอยกลางปวส.
4นาย ธนากร ส้มสันเทียะปวส.
5นาย วีรพล ใจสูงเนินปวส.
6นาย ปารินทร์ แช่มกลั่นปวส.
7นาย อภิรัตน์ ซื่อตรงปวส.
8นาย วายุ ภักดีปวส.
9นางสาว อาภัสรา ไกรกลางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันปัญหาวิกฤติด้านพลังงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดการตื่นตัวในการค้นคว้า วิจัย เพื่อลดการใช้พลังงาน และมีการรณรงค์เพื่อลดการประหยัดพลังงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้วิจัยคาดว่าเมื่อนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานน้ำดื่มไปใช้จะทำให้ประหยัดพลังงานและทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างของการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
1. ประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
2. นำเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อการควบคุมการทำงานของวงจรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานน้ำดื่ม
3. เสริมสร้างการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน