อุปกรณ์กวนสีแบบพกพา

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการพ่นสีซ่อมรถยนต์ให้ออกมามีคุณภาพที่ดีนั้น มีขั้นตอนหลักคือการเตรียมสีและการเตรียมชิ้นงาน ซึ่งการเตรียมสีจะเป็นหัวใจสำคัญในการพ่นสีซ่อมรถยนต์ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและใกล้เคียงสีที่ต้องการมากที่สุด จากการที่ข้าพเจ้าได้ออกไปบริการลูกค้าที่อู่หรือศูนย์บริการ พบว่าบางแห่ง ขาดอุปกรณ์ในขั้นตอนการเตรียมสี โดยเฉพาะการกวนสี ซึ่งทำให้สีที่เก็บไว้นานจะมีการแยกตัวของผงสีและเรซินออกจากกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของสีในการพ่นสีลดลง สีกลบมิดยากและเฉดสีผิดเพี้ยนจากสูตร ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นเครื่องมือกวนสีแบบพกพาเพื่อที่จะได้สามารถนำไปใช้บริการแก่ลูกค้านอกสถานที่ได้และสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ในขั้นตอนการผสมสี หากไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยผสมสีแล้ว ช่างจะใช้ไม้กวนสีเพื่อผสมสีและเรซินในเนื้อสีให้เข้ากัน ในการกวนโดยไม่มีอุปกรณ์นั้น จะทำให้สีกับส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ไม่ดี ส่งผลให้คุณภาพสีหลังการพ่นอาจผิดเพี้ยนจากเฉดของตัวรถ กลบมิดยาก ไม่ได้คุณภาพที่ต้องการ ดังนั้นทางกลุ่มข้าพเจ้าจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นนี้เพื่อช่วยผ่อนแรงและช่วยในการผสมสีให้ดีขึ้น ช่วยทุ่นแรงของช่างในการผสมสี และช่วยให้สีและเรซินในเนื้อสีเข้ากันได้ดี ส่งผลให้คุณภาพของสีหลังการพ่นมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถพกพาไปใช้ในหน้างานได้และอำนวยความสะดวกเมื่อต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภเดช เมืองเงินอุตสาหกรรม
2นาย เสฐียรพงษ์ เอียดคงอุตสาหกรรม
3นาย ณรงศ์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพรอุตสาหกรรม
4นาย อภิชาติ ใจนวลอุตสาหกรรม
5นางสาว ณิภกร ศรีเกตุ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจริญพงษ์ ศรีเวคินปวช.
2นาย นภดล โสภีปวช.
3นางสาว ณัฐลิณี สำรีเงินปวช.