ภาพโมเสกไม้ (wood mosaic)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นฤดล วังธนูอุตสาหกรรม
2นางสาว อิสราภรณ์ อินต๊ะนอนอุตสาหกรรม
3นาง สุชัญญา กาทองทุ่งสามัญ
4นาง สุจีรา ตันมาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คมกริช เนื้อหนุ่มปวช.
2นาย ธีรเทพ เป็งคำปวช.
3นาย ชลวิทย์ ขนุนปั๋นปวส.
4นาย ณฐกร สุระบัตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้และเฟอร์นิเจอร์มีสัดส่วนสูงสุดในจังหวัดแพร่ เศษไม้ที่เหลือจากการผลิตมักจะถูกละเลยหรือนำไปเป็นเชื้อเพลิงในท้ายที่สุด คณะผู้วิจัยจึงนำเศษไม้เหล้านั้นมาผลิตเป็นชิ้นงานศิลปะภาพโมเสก โดยการตัดเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปย้อมสีธรรมชาติและจัดเรียงเป็นลวดลายหรือภาพที่มีความหมายร่วมกับเทคนิคอื่นๆ สำหรับใช้ตกแต่งอาคารหรือเป็นของที่ระลึก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ภาพที่เกิดจากการนำเศษไม้มาตัดเป็นชิ้นเล็กตามต้องการนำมาเรียงต่อกันเป็นภาพที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่
สำหรับใช้ตกแต่งอาคารหรือเป็นของที่ระลึก