เครื่องมือผลิตเส้นจากขวดพลาสติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อโนทัย กลมพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย สุชาติ บุญปัญญาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรเชษฐ์ สิงห์ซอมปวช.
2นาย สุพรรษา บัวแย้มปวช.
3นาย จารุวัฒน์ บุญรัตน์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุเครื่องดื่มมีเป็นจำนวนมากเนื่องจากสะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตเส้นจากขวดพลาสติกขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตเส้นจากขวดพลาสติก
1. สร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องผลิตเส้นจากขวดพลาสติก
2. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องผลิตเส้นจากขวดพลาสติก