ชุดแจ้งเตือนรถกีดขวาง

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

แเนื่องจากสังคมปัจจุบันนั้นมีการใช้รถยนต์กันเป็นส่วนมากเพื่อที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางในแต่ละครั้ง ในขณะที่ใช้รถยนต์ออกไปข้างนอกนั้นเราอาจจะต้องนำรถยนต์ไปจอดในที่ที่ไม่ควรจอดหรือจอดรถขวางทางคนอื่น โดยที่ตัวเองนั้นรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามซึ่งการจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านหรือจอดขวางรถคนอื่นนั้นอาจส่งผลถึงปัญหาตามมาก็คือรถคันที่เราจอดขวางนั้นเขาออกไม่ได้ หนักว่านั้นถ้าไปจอกขวางทางเข้า-ออก บ้านคนอื่นแล้วเจ้าของบ้านนั้นมีเหตุธุระฉุกเฉิน จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจอดรถขวางและได้มีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีกับระบบการสื่อสารทางไลน์เข้ามาพัฒนา ชุดแจ้งเตือนรถกีดขวาง เพื่อที่จะลดปัญหาการจอดรถกีดขวางตามวัตถุประสงค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ช่วยลดปัญหาการจอดรถขวางทุกกรณี
2. ลดปัญหาการลืมเขียนเบอร์โทรติดต่อไว้หน้ารถ
1. ช่วยลดปัญหาการจอดรถขวางทุกกรณี
2. ลดปัญหาการลืมเขียนเบอร์โทรติดต่อไว้หน้ารถ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อโณทัย ทีฆะสวัสดิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย จิรวัฒน์ ศรีสว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุพงค์ แสงวิชัยปวส.
2นางสาว มณีวรรณ แสนกล้าปวส.
3นาย จิลายุทธ บัณฑิตปวส.
4นางสาว มณฑาทิพย์ ดวนดีปวส.
5นางสาว ประภาพร เมืองขวาปวส.
6นางสาว ปมณฉัต แก้วลอยปวส.
7นาย วฤทธิ์ อ่ำคำปวส.
8นาย ชวิน สุขขังปวส.
9นางสาว พรไพลิน กมละครปวส.
10นางสาว เยาวเรศ แก้วเมืองปักปวส.