ชุดแจ้งเตือนผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อโณทัย ทีฆะสวัสดิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย จิรวัฒน์ ศรีสว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุชาดา กำแหงฤทธิ์ปวส.
2นาย ภูมิพัฒน์ ศรีไสย์ปวส.
3นางสาว พิมพ์ โป๊ะสูงเนินปวส.
4นาย สรสิช ไชยศรีปวส.
5นาย ธวัชชัย หงษ์เวียงจันทร์ปวส.
6นาย ณัฐพงษ์ เพชรศรีปวส.
7นางสาว รัตนา อรุณรัตน์ปวส.
8นางสาว รุ่งทิวา แคล้วสูงเนินปวส.
9นาย ปภพ ทองแกมแก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรแสดงด้วยสัดส่วนของประชากรในวัยต่าง ๆ เมื่อจจำแนกประชากรออกเป็นกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน(อายุ 15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก้าวสู่ภาวะประชากรสูงอายุ เนื่องจากมีจำนวนของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี โดยประชากรผู้สูงอายุมีการเพิ่มขึ้น เร็วกว่าการเพิ่มของประชากรทั่วไป การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรแสดงด้วยสัดส่วนของประชากรในวัยต่าง ๆ เมื่อจจำแนกประชากรออกเป็นกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน(อายุ 15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ช่วยให้ทราบได้ว่าเกิดอันตรายกับผู้สูงอายุหรือไม่
2. ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอันตราย
1. ช่วยให้ทราบได้ว่าเกิดอันตรายกับผู้สูงอายุหรือไม่
2. ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอันตราย