Village 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมพิกา ยอดดีอุตสาหกรรม
2นาย จักรรินทร์ ชูใหม่อุตสาหกรรม
3นางสาว สุรีย์ภรณ์ สุขธนารักษ์สามัญ
4นาย จารึก จารุมิตรอุตสาหกรรม
5นาย ธีรศักดิ์ พลิ้งวงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อนดา ขุนทองปวช.
2นางสาว อาทิตยา เผ่าเพ็งปวช.
3นาย ธนกร ถิ่นจันดาปวช.
4นาย ธนาวัฒน์ ถ้วนถี่ปวช.
5นาย อธิวัฒน์ พันธุ์ศรีปวช.
6นางสาว วราพร สอนสะอาดปวช.
7นาย ธวิต นบประโสดปวช.
8นาย ศราวุฒิ นุชสำอางค์ปวช.
9นาย จิรวัฒุน์ บุญเสริมปวช.
10นาย ธรรมวิชญ์ แสวงหาทรัพย์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีความทันสมัยและหลากหลายเป็นอย่างมาก ซึ่งมนุษย์เราได้คิดค้นวิธีต่างๆเพื่อช่วยให้การดำรงชีวิตให้สะดวกและง่ายขึ้น ซึ่ง iOT (Internet of Things) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ประกอบกับมีการใช้งาน Smartphone และ Internet กันอย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการนำเทคโนโลยี iOT มาใช้งานจึงได้ประดิษฐ์ Village 4.0 เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก โดยนำเทคโนโลยี iOT มาใช้ในหมู่บ้านและบ้านพักอาศัย เพื่อควบคุมอุปกรณ์ และตรวจสอบสถานะต่างๆภายในบ้าน ด้วย Smartphone ผ่านระบบ Internet

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Village 4.0 สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการแจ้งเตือนความผิดปกติต่างๆ ซึ่งระบบสามารถควบคุมผ่าน Smartphone หรือ แท็บเล็ต ได้จากทุกที่ทั่วโลก โดยผ่านระบบ Internet
Village 4.0 สามารถใช้งานควบคุมผ่าน Smartphone หรือ แท็บเล็ต ได้จากทุกที่ทั่วโลก โดยผ่านระบบ Internet