มิเตอร์น้ำแบบเรียลไทม์ (Realtime Water Meter)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มานะ จะรอนรัมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อมรารัตน์ ปะวะศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อุดม สติภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ธัญรัตน์ นามยงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ชัยรัตน์ บุญมีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัทธพงษ์ มุ่งดีปวส.
2นาย วิชนาฤ นกเอี้ยงปวส.
3นาย ธนาธิป บัวชุ่มปวส.
4นางสาว ทิวากร เกตุผักเเว่นปวส.
5นาย อธิปัตย์ ปาโมกข์ปวส.
6นาย อภิสิทธิ์ เย็งประโคนปวส.
7นาย ณัฐพันธ์ จัตุกูลปวส.
8นาย สุรพงษ์ สิงห์วงค์ปวส.
9นางสาว ปวีณา ตะโสรัตน์ปวส.
10นาย เทิดเกียรติ ฤทธิ์มากปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

มิเตอร์น้ำแบบเรียลไทม์เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการด้านประปาได้นำมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประปาของตนเอง โดยระบบนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนฮาร์ดแวร์ เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านค่าการใช้น้ำจากมิเตอร์น้ำแล้วส่งไปที่ระบบฐานข้อมูลกลางผ่านชุดอุปกรณ์ IOT และส่วนซอฟต์แวร์ เป็นการโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ถูกสร้างขึ้นมาใช้สำหรับการประมวลผลการใช้น้ำของแต่ละมิเตอร์ เจ้าของมิเตอร์สามารถตรวจสอบการใช้น้ำของตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยรวมแล้วระบบนี้ช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานประปาที่นำระบบไปใช้งาน มีความง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ระบบนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฮาร์ดแวร์ และส่วนซอฟต์แวร์
2. ส่วนฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์สมองกลฝังตัวที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
3. ส่วนซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้น้ำประปา และผู้ดูแลประปา
5. ได้มิเตอร์น้ำแบบเรียลไทม์ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน
6. มิเตอร์น้ำแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานประปา มีความง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ