รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนเเรงและผู้สูงอายุ V.2

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประดิษฐ์ รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ V.2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อสร้าง รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ V.2 2) เพื่อศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการจัดทำโครงสร้างรถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ V.2 3) เพื่อศึกษาความแข็งแรงของรถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ V.2 ที่จะสามารถรับน้ำหนักได้ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ได้ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ V.2 ในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุในเขตอำเภอเดชอุดม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีประสิทธิภาพของรถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ V.2 ให้มีความเหมาะสม
การรับน้ำหนักและความเหมาะสมของรถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ V.2
รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ V.2 ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้น มีความปลอดภัย และเพื่อให้การใช้ชีวิตของผู้ป่วยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประภาดา พวงพุฒอุตสาหกรรม
2นาย โกวิทย์ เคาเลิศอุตสาหกรรม
3นาย วีระศักดิ์ สุนทรอุตสาหกรรม
4นางสาว เพชรชรัตน์ โพธิ์ศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ยุวธิดา ทองรสปวช.
2นาย จักริน วงศ์คำชาญปวช.
3นาย ณัฐเดช พิมมะสารปวช.
4นาย อดิศักดิ์ พรหมวงศ์ปวช.
5นาย ณัฐพล นามณีปวช.
6นางสาว กัญญาาณัฐ แก้วจันดีปวช.
7นาย นิตินัย ผกามาตปวส.
8นาย ธนากร ไชยรัตน์ปวส.
9นาย ประวันวิทย์ ยอดคำมีปวส.
10นาย ธีรวัต กันไชยาปวส.