เครื่องแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านเครือข่าย NB-IoT V.2

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

อุทกภัยในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 หรือที่เรียกว่า มหาอุทกภัย เป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ำโขง มีราษฎรได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ถึง 12.8 ล้านคน ธนาคารโลก (World Bank) ได้ประเมินความเสียหายในครั้งนี้สูงถึง 1.44 ล้านบาท ด้วยสาเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์เครื่องแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านเครือข่ายเอ็นบี ไอโอที (NB-Iot) ขึ้นมา เพื่อนำไปใช้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวในการอพยพ ขนย้ายสิ่งของมีค่า และหาทางป้องกันล่วงหน้าในชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านเครือข่าย เอ็นบีไอโอที คือ เครื่องที่สามารถแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ โดยตัวเครื่องใช้พลังงานต่ำในการทำงาน
1) ได้เครื่องแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านเครือข่าย NB-IoT
2) ได้ความรู้หลักการทำงานเซ็นเซอร์ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์และรบบ NB-IoT
3) ได้ความรู้ในการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในงาน IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ภวัต กาญจนวิศิษฏ์ผลอุตสาหกรรม
2นาย เทอดศักดิ์ เงินมูลอุตสาหกรรม
3นาย จิรวัฒน์ แสงคุณธรรมอุตสาหกรรม
4นาย ชาตรี งามดังนาคอุตสาหกรรม
5นาย สมัคร อินทร์เลิศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐภัทร ลี้กุลปวช.
2นาย ธนกร ศิโรรัตน์ปวช.
3นาย ชรธร เอกตาแสงปวช.
4นาย ไพรบูรณ์ รุจิเปี่ยมปวช.
5นาย จิรกิตติ์ พ้นชั่วปวช.
6นาย ชนาพุทธ ชัยเทวารัณย์ปวส.
7นาย ภานุพงศ์ กลัดเงินปวส.
8นาย ธนดล ติยวัฒน์ปวส.
9นาย ธนวัฒน์ ใจจำเริญปวส.
10นาย วัชรพงษ์ สังสินชัยปวส.