ระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อพัฒนาระบบในการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า เพื่อศึกษาความพึงพอใจระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา การวิจัยครังนี้มีวิธีดำเนินการโดยใช้กลุ่มประชากรคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ Jiddee และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา ผลวิจัยพบว่ากลุ่มประชากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.แบบสอบถามสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะมีภาวะซึมเศร้า
2.มีบริการช่องทางการติดต่อกับทีมแพทย์
3.ทีมแพทย์สามารถนัดตรวจผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้
4.สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
5.เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ 4.0 ขึ้นไป
6.ต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้สมาร์ทโฟน
1. ได้พัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและสามารถใช้งานได้จริง
2. ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รุจน์ ปันแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อานนท์ ทองพรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กัลยา เอี่ยมธูปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ชลธิชา มาชูพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อัชนัย เมืองมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรชัย เชอมือปวช.
2นาย เมคา -ปวช.
3นาย ศุภกิตติ์ วงศ์ทวิภูมิปวช.
4นาย กิตติพงศ์ อย่างยั่งยืนปวช.
5นางสาว พรภิญา หิรัญรัตน์ปวช.
6นาย ปาณชัย พรมภักดีปวช.
7นาย ภัทร์วศิน ตรีชาวรรณวัฒน์ปวช.
8นาย วิชญะ เพชรเกตุปวช.
9นาย พันธกิจ ต่อติดปวช.
10นาย กัณฑ์อเนก พึ่งเจียมปวช.