ระบบบ้านอัตโนมัติ (AutoHome)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรพล ลือเลิศสกุลชัยอุตสาหกรรม
2นางสาว ณิภกร ศรีเกตุสามัญ
3นางสาว อรยา ศรีสวัสดิ์อุตสาหกรรม
4นางสาว ทิพย์สุดา ทองมีอุตสาหกรรม
5นาย สหยศ เจริญวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรณพ จุลกรานต์ปวส.
2นาย อภิวัฒน์ ศุภกิจอำนวยปวส.
3นาย ณัฐภัทร อุ้ยทรัพย์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ภายในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเพียงลำพังตอนกลางวัน โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาเชื่อมโยงให้ทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Device) ส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless Local Area Network) ไปยังบุตรหลานที่ออกไปทำงานบอกบ้าน เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุเกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบบ้านอัตโนมัติ (AutoHome) จัดทำขึ้นโดยการใช้แอพพลิเคชั่น Blynk บนสมาร์ทโฟนร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Device) ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless Local Area Network) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรับการแจ้งเตือนเหตุร้ายต่างๆ ภายในบ้านผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE จากที่ใดบนโลกก็ได้
1. สามารถควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ได้
2. สามารถควบคุมการใช้งานเครื่องปรับอากาศผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ได้
3. สามารถตรวจสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ และแจ้งผลผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้
4. ปกป้องทรัพย์สินก่อนการเกิดอัคคีภัย โดยการแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้
5. ดูแลความปลอดภัยภายในบ้านผ่านกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์
6. สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 10-30%