ป้ายแสดงที่จอดรถด้วย IP camera

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กลยุทธ แก้วบัวดีอุตสาหกรรม
2นาย พิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาคอุตสาหกรรม
3นาย นพรัตน์ พัสสรอุตสาหกรรม
4นางสาว ชุติกาญจน์ การักอุตสาหกรรม
5นางสาว ประภัสสร จุลบุตร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกร ตะเพียนทองปวช.
2นาย ภูริภัสสร์ หิริโอปวช.
3นาย ชนูทิศ วงษ์เขียวปวช.
4นาย วิศรุต อ้นทองปวช.
5นาย ภานุวัฒน์ ครุฑจันทร์ปวช.
6นาย ปวัตร จัตตุวัฒน์ปวส.
7นาย บุญนิธิ อินทร์บางปวส.
8นาย วรุตม์ ติยะชัยพานิชปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในทุกๆ เช้าที่วิลัยมักจมีปัญหาการจรจรที่ติดขัดเนื่องจากคุณครูในวิลัยได้เสียเวลาเพื่อที่จะหาที่จอดรถ ดังนั้นพวกเราจึงได้คิดค้นป้ายแสดงจำนวนที่จอดรถด้วย IP Camera เพื่อมาอำนวยความสะดวก เพื่อบอกจำนวนช่องว่างที่จอดรถในหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผภลปรากฎว่า 90 % ผู้ใช้ยานพาหนะได้รู้ว่ามีที่ว่างที่จอดรถ และได้พบว่าการจราจรภายในวิลัยติดขัดลดลงกว่าร้อยละ 40

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การติดตั้งป้ายจะประมวลจะติดตั้งไว้ที่จอดรถ และตัวกล้อง IP Camera ติดตั้งที่ตึกชั้น 3 และได้ตีเส้นที่จอดรถเพื่อแสดงพื้นที่ของแต่ละช่อง ในตัวป้ายจะใช้อะคริลิค มีขนาด 25ซม.*30ซม. หลักการทำงานคือ เมื่อมีรถมาจอด กล้อง IP Camera
จะประมวลผลด้วย Image processing แล้วข้อมูลจะส่งไปที่ป้ายที่เป็น Sevensegment เมื่อมีที่ว่างจะแสดงตามตัวเลขตามจำนวนที่ว่างแต่เมื่อรถเต็มจะแสดงตัว F
เพื่อลดเวลาในการหาที่จอดรถ และลดการติดขัดของการจราจรในสถานที่ต่างๆ และประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น