IOT Security

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันติ ภาคะอุตสาหกรรม
2นาย สุริยา พิจารณ์อุตสาหกรรม
3นาย รักพงษ์ คำพีระอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ กันยาสายอุตสาหกรรม
5นางสาว ชญานิน ก้อนจันทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปนัดดา สายไหมปวช.
2นางสาว อัมรา ผ่องแผ้วปวช.
3นาย อภิวัฒน์ เทืองท้าวปวส.
4นาย ปรเมศ จอมโคตรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางด้านต่างๆได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกในการช่วยเตือนภัยมากขึ้นและได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากปี 2562ทางอำเภอวารินชำราบของเราได้ประสบอุทกภัย จึงได้เกิดแนวคิดที่จะสร้างระบบเตือนอุทกภัยขึ้นมา เพื่อ ป้องกันพื้นที่บริเวรลุ่มน้ำ ซึ่งภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยนั้นเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ และเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน และนอกจากนี้ในการเกิดปัญหาอุทกภัยในแต่ละครั้งมักนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชนเป็นจำนวนมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตรวจสอบและแจ้งเตือนได้ 100%
สามารถแจ้งเตือนอุทกภัย ทันต่อเหตุการณ์