เครื่องคั่วกาแฟ

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องคั่วกาแฟโดยตัวเครื่องคั่วจะมีขนาดเท่ากับ (กว้างxยาวxสูง) 480x1210 x780 มิลลิเมตร ชุดถังคั่วมีลักษณ์เป็นทรงกระบอกและส่วนปลายจะเป็นทรงกรวยวางอยู่ในลักษณ์แนวนอนมีขาตั้งปรับขึ้นลง และมีกรวยไว้สำหรับใส่เมล็ดกาแฟลงในถังคั่วซึ่งตัวถังมีขนาดเท่ากับ (กว้าง xยาว) 300 x 650 มิลลิเมตร มีชุดวัดอุณหภูมิไวเช็คระดับความร้อนภายในถังคั่ว มีพัดลมดูดความชื้นภายในถังคั่วใช้มอเตอร์ขนาด 1/3 แรงม้า มีถังกวนกาแฟและพัดลมขนาด 1/3 แรงม้า

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องคั่วกาแฟแบบทํางานโดยนําเอาเมล็ดกาแฟใส่ทางกรวยด้านบนหลัง จากนั้นก็ทําการเปิดฝาของเครื่องคั่วตรงฝาจะมีชุดมิเตอร์วัดอุณหภูมิเพื่อเช็คระดับองศาความร้อนภายในถังคั่วแล้ว เปิดสวิตซ์ให้เครื่องทํางานเมื่อได้สีของเมล็ดกาแฟตามที่ต้องการเสร็จแล้วก็เทเมล็ดกาแฟลงในถาดตะแกรงเพื่อระบายความร้อนของเมล็ดกาแฟ ซึ่งภายใต้ถาดจะมีชุดพัดลมดูดอากาศเพื่อแยกเปลือก ออกจากเมล็ดกาแฟแล้วพัดลมก็จะดูดเปลือกของเมล็ดกาแฟลงข้างล่างเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของเปลือกของเมล็ดกาแฟ
1 ได้เครื่องคั่วกาแฟใช้ประกอบธุรกิจ
2 สามารถเป็นต้นแบบของการทำเครื่องคั่วกาแฟ
3 สามารถรับงานคั่วเมล็ดกาแฟ เป็นเชิงธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวุฒิ พิงคะสันอุตสาหกรรม
2นาย ดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุลอุตสาหกรรม
3นาย นพคุณ เครือไทยอุตสาหกรรม
4นาย ทรงสิทธิ์ ดีต่ายอุตสาหกรรม
5นาย อุกกริช รอดทุกข์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐกุล จินดาปวช.
2นาย อนุวัฒน์ ปินะสุปวส.
3นาย นันทพงศ์ มีสมศักดิ์ปวส.
4นาย ธเนษฐ สุขนวลปวส.
5นาย อรรถพล พรมตาปวส.