กล่องดักจิ้งจกจากใบตองแตก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทองเจริญ การพาณิชย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จันทรา โหประพัฒน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย มงคล บุญอนันต์อุตสาหกรรม
4นาย ดนัย บุญประเสริฐอุตสาหกรรม
5นาย สาธิต พลศิลป์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยดา สรรพคุณปวส.
2นางสาว ศรีมณี แสงประทุมปวส.
3นางสาว อทิตยา ทองใบปวส.
4นางสาว พรเพ็ญ รุ่งเรืองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกล่องดักจิ้งจกจากใบตองแตก เพื่อแก้ปัญหาจิ้งจกมา ก่อกวนใจและเป็นพาหะนำเชื้อโรค เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือบุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับจิ้งจก จากการศึกษาข้อมูลในการออกแบบชิ้นงาน พบว่าใบตองแตกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติ ทำให้จิ้งจกสนใจ นำมาเป็นส่วนประกอบในการดักจับจิ้งจกได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กล่องดักจับจิ้งจกจากใบตองแตก ทำจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติ ใบตองแตกมีคุณสมบัติที่ทำให้จิ้งจกสนใจ กล่องดักจับจิ้งจกจากใบตองแตกสามารถ นำไปดักจับจิ้งจกใช้งานง่าย ไม่เป็นการฆ่าสัตว์ จิ้งจกที่ดักจับได้สามารถนำไปทิ้งให้พ้นจากสถานที่ ที่ไม่ต้องการให้มีจิ้งจกอยู่
1. กล่องดักจับจิ้งจกที่สามารถจับจิ้งจกได้จากการใช้ใบตองแตกเป็นเหยื่อล่อ
2. สร้างกล่องดักจิ้งจกที่สามารถติดตั้งไว้ได้ทุกที่ต้องการใช้งาน
3. สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้