Wiangsa Yam bean (น้ำมันแกวผสมมะไฟจีน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิกร ป้องตันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว มัทรี เชื้อหมอพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จงจิน ไชยโนฤทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ทรัพย์อนันต์ อันถามลสามัญ
5นาง สิรินภัส จุมปาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ไรวดา อิทธิรักษ์ปวช.
2นางสาว ศิรดา ศิริคามปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย เรื่อง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำมันแกวผสมมะไฟจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค คณะผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยการนำ ผลไม้ และสมุนไพรมาทำเป็นเครื่องดื่มและสามารถเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านเพิ่มขึ้น โดยการนำมะไฟจีนเป็นผลไม้ของจังหวัดน่านมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ให้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวาน จึงศึกษาคุณประโยชน์ของมันแกวมาผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยมีส่วนผสมของน้ำมะไฟจีนในอัตราส่วนที่เหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มันแกว สีขาว รสหวานกรอบหัวมีลักษณะอวบและมีขนาดใหญ่ ขนาดจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ที่ปลูก ผลมะไฟจีนสุกจะมีรสเปรี้ยวอมหวานและมีกรดอินทรีย์อยู่หลายชนิด รวมไปถึงวิตามินซี น้ำตาล วิตามินซีจากผลมะไฟช่วยในสร้างคอลลาเจน ช่วยทำให้ผิวพรรณเรียบเนียน เปล่งปลั่งสดใส
มันแกวเป็นผลไม้วิตามินซีสูง เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหาร ประกอบน้ำ 90.5% โปรตีน 0.9% คาร์โบโฮเดรต 7.6% โดยรสหวานนั้นมาจาก Oligofructose(น้ำตาลโอลิโกฟรุคโตส) ซึ่งร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้จึงเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน