แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีและศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีและนำไปประเมินโดยใช้ผู้ทดสอบ จำนวน 20 คน ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับผู้ทดสอบได้ประเมินให้คะแนนความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี จำนวน 20 คนพบว่าขนมหม้อแกงที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยมีความชอบมากกว่าแป้งสาลี ด้านกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ได้คะแนนความชอบเฉลี่ย 7.19 ส่วนข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยมีความชอบมากกว่าแป้งสาลี ด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส ได้คะแนนความชอบเฉลี่ย 7.09

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะเป็นแป้งสีขาวละเอียด
1. ได้แป้งกล้วยที่สามารถนำไปทดแทนแป้งสาลีได้
2. ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ได้มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการประกอบอาหาร และสามารถพัฒนาไปยังอาหารชนิดอื่นได้อีก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นัฏพร สรรพอาษาคหกรรม
2นางสาว นีรนุช เดชะสามัญ
3นาง สุจิรัฎ นิกรสามัญ
4นาง วารี ฤทธิโยธีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัชฎากรณ์ อ่อนตาจันทร์ปวช.
2นางสาว มลธิกา กำลังมีปวช.
3นางสาว จิรายุ โคตรจันทร์ปวช.