เครื่องควบคุมความชื้นในการเพาะปลูก V2

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ น้ำ ปุ๋ย แร่ธาตุต่างๆ แสง อุณหภูมิที่พอเหมาะและอากาศ ซึ่งพืชแต่ละชนิดต้องการปัจจัยเหล่านี้แต่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของพืช ถ้าหากพืชได้รับปัจจัยดังกล่าวอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอไม่มากไม่น้อยจนเกินไปพืชก็จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้ปริมาณที่มากขึ้น แต่หากได้รับปัจจัยดังกล่าวไม่เพียงพอหรือมากเกินไปก็จะทำให้พืชให้ผลผลิตได้ไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องควบคุมความชื้นในการเพาะปลูกนี้ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถตรวจจับความชื้น ประมวลผล และสั่งรดน้ำตามความเหมาะสมของพืชชนิดนั้นๆ โดยผู้ใช้งานกำหนดความชื้นตั้งต้น และสั่งหยุดน้ำตามความชอบของพื้นนั้นๆตามผู้ใช้งานกำหนด
ได้เครื่องควบคุมความชื้นในการเพาะปลูก v2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชรากร กฤษณาอุตสาหกรรม
2นาย อรรคพล ประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาย นฤนาท ปะวัดสาอุตสาหกรรม
4นางสาว ลักษขณา นามเหลาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัชพล พาแพงปวส.
2นางสาว อังคณา แก้วบุญมีปวส.
3นาย บุญอนันต์ แสงภักดีปวส.
4นาย สิรดนัย กล้าสงครามปวส.