สมาร์ทฟาร์มคอนโดปูนา ( SMART FARM CONDO CARB )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนิต ปุราถานังสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มงคลชัย แก้วกลางปวช.
2นาย สุทธิชาติ เมตมาตร์ปวช.
3นาย อภิสิทธิ์ เหล่ายนขามปวส.
4นาย อาทิตยา ปิ่นสุวรรณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบัน (ไทยแลนด์4.0) เพื่อส่งเสริมการนำวิจัย และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่เพิ่มมูลค้าสินค้าการเกษตรและความปลอดภัยของผู้อุปโภคบริโภคและส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจสังคมต่าง ๆ กลุ่มผู้จัดทำโครงการ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่เรียกว่า สมาร์ทฟาร์มคอนโดแครบกลุ่มผู้จัดทำ มีการรวบรวมข้อมูลการเพาะเลี้ยงปูนาตลอดถึงการขยายพันธุ์ เพื่อจะนำมาประยุกต์เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มคอนโดแครบ เพื่อจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในเพาะเลี้ยงปูนาให้ทันสมัยให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อสร้างระบบสมาร์ทฟาร์มคอนโดแครบ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงปูนาและการเพิ่มอัตราการผลิตจำนวนปูนา
3. เพื่อลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงปูนา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้ระบบสมาร์ทฟาร์มคอนโดแครบ
2.เพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงปูนาและการเพิ่มอัตราการผลิต
3.ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงปูนา