ผลิตภัณฑ์ผัดเปรี้ยวหวานผักรวมสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรีพันธ์ บุญชดเกษตรกรรม
2นาง ณัฐมน พรมเทพเกษตรกรรม
3นางสาว ญาณิศา เอ้สูงเนินเกษตรกรรม
4นาย สรวิศ โอภาษีเกษตรกรรม
5นาย สาโรช โกษารักษ์เกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุดารัตน์ คิดฉารัมย์ปวช.
2นางสาว วิไลพร สวนแก้วปวส.
3นางสาว อโนทัย บุญปกปวส.
4นางสาว วิลาวรรณ สอนตะขบปวส.
5นางสาว นริศรา จันทร์วิเศษปวส.
6นางสาว ดวงรัตน์ ไกรสันปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปได้มีการบริโภคอาหารแปรรูปอยู่เป็นประจำ ด้วยความต้องการที่เร่งรีบในการที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆในแต่ละวัน จึงเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่สะดวก ประหยัดเวลาแทนการประกอบอาหาร ผู้วิจัยจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ผัดเปรี้ยวหวานผักรวมสำเร็จรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และศึกษาปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ที่เหมาะสมในการผลิต โดยมีสิ่งทดลองในการศึกษามี 4 สิ่งทดลอง คือ 1.ผักที่ไม่มีการแช่แคลเซียมคลอไรด์ สิ่งทดลองที่ 2. การแช่ผักในแคลเซียมคลอไรด์ 0.1 % 3. การแช่ผักในแคลเซียมคลอไรด์ 0.3 % และ 4. การแช่ผักในแคลเซียมคลอไรด์ 0.5 % จากการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับ สิ่งทดลองที่ 3 การแช่ผักในแคลเซียมคลอไรด์ 0.3 %

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ผัดเปรี้ยวหวานผักรวมสำเร็จรูป เป็นอาหารแปรรูปที่พร้อมรับประทาน ประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร ช่วยให้ผู้บริโภคสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเป็นบรรจุอาหารโดยระบบปลอดเชื้อซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตอาหารให้มีคุณภาพ โภชนาการสูงและช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาได้แม้อยู่ในอุณหภูมิที่ปกติ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี
ผักที่นำมาแปรรูป เป็นผักที่มีประโยชน์ อุดมไปด้วยวิตามิน เส้นใยอาหาร และสารอาหารอื่นๆ อีกมากมาย