นิรมิตหัตถศิลป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การค้นคว้าและดำเนินการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าและดำเนินการวิจัย คือ เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทงานคหกรรมศาสตร์ด้วยงานหัตถศิลป์ ผสานองค์ความรู้ด้านศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานนิรมิตหัตถศิลป์ให้นำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลายโดยใช้เทคนิคงานคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์นิรมิตหัตถศิลป์ เป็นผลงานประเภทงานคหกรรมศาสตร์ที่ผลิตด้วยผลิตภัณฑ์แป้งดิน อศน. 1 เปรียบเทียบกับการพัฒนาแป้งดิน อศน. สูตร 2 ที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เป็นการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้วัสดุที่มีอยู่ในห้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชิ้นงานมีความคงทนถาวร ผลงานประดิษฐ์มีสีสันสวยงาม ละอ่อนประณีตและมีความแปลกใหม่ การเก็บรักษาดูแลทำความสะอาดง่ายและสะดวก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ราคาวัสดุในการประดิษฐ์มีราคาถูกหาได้ในท้องถิ่น สอดคล้องกับสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
ศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่เกิดจากการเรียนรู้และสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในปัจจุบัน สามารถสร้างสรรค์และประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยในการเป็นของชำร่วยและของที่ระลึกในการแสดงความขอบคุณ ความระลึกถึง เป็นต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จาตุรงค์ เอี่ยมสะอาดคหกรรม
2นางสาว ส่งศรี เหรียญมณีคหกรรม
3นาย ธันยวัฒน์ เชิญแก้วสามัญ
4นางสาว ปวีณา ศรีเพ็ชรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย ธีรวุธ ครองกระโทกคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนพรรณ วาจาสิทธิ์ปวช.
2นางสาว ณัฐสุรางค์ พละพัฒนางกูลปวช.
3นางสาว เนตรนภา ตรึกตราครบุรีปวช.
4นาย สิทธิลักษณ์ พิมพ์ประสานต์ปวส.
5นางสาว สุพัตรา วรรณกิจปวส.
6นาย คณิน ทองศักดิ์ปวส.
7นางสาว พรนภา คิดการปวส.
8นางสาว พรรวษา สอนแก้วปวส.
9นางสาว พิชานันท์ กริดกระโทกปวส.